Proje Yönetimi

» Tasarıma Yönelik Hazırlık Süreci

– Yatırım yönetimi (1 ve 2 nolu işlem verilerine göre yapılacak projenin belirlenmesi)

– Ön proje ve konsept proje için ihtiyaç programının hazırlanması

– Proje ekibinin oluşturulması, yönteminin belirlenmesi

– Proje hazırlanmasındaki disiplinlerin belirlenerek ekip alternatiflerinin hazırlanması, teklif alınması

– Bütçenin belirlenmesi

» Tasarım ve İhale Yönetimi

– Mimari tasarım projelerin yönetimi ve kontrolü

– Taşıyıcı sistem tasarım projelerinin yönetimi ve kontrolü

– Mekanik sistem tasarım projelerinin yönetimi ve kontrolü

– Elektrik – elektronik sistem tasarım projelerinin yönetimi ve kontrolü

– Keşif özetlerinin hazırlanması yönetimi ve kontrolü

– İhale yönetimi

– Ana planın hazırlanması

» Yapım-Uygulama Yönetimi

– İnşaat teknolojisi ve metodunun değerlendirmesi

– Ana ve detay iş programının hazırlanması

– Bütçenin yönetimi ve kontrolü

– İş akitlerinin-sözleşmelerin yapılması ve yönetilmesi

– Şantiye ekibi ve proje ekibinin eş güdümü için yönetim planı hazırlanması ve kontrolü

– Taleplerin değerlendirilmesi

– Malzeme listelerinin hazırlanması ve temini

– Kaliteli imalat temini için kontrol hizmetleri ve periyodik raporlama

– Hak ediş kontrol ve yönetimi, bütçe takibi

– Teknik danışmanlık ve süreç raporlaması

– İnşaat seviye tespitleri ve kabul işlemlerinin yürütülmesi, tamamlanması

– İnşaatın tamamlanması ve tesliminin planlanması ve son hak ediş raporlarının kontrol ve takibi

– Kabul işlemlerinin yürütülmesi ve eksikliklerin raporlanarak tamamlanmasının temini

Teslim Sonrası Yönetimi

– Yapıların bitirilerek iskan ve işletmeye alınması için gerekli yasal işlemlerin yürütülmesi

– İşletmeye alma ve devir işlemleri yönetimi

– Bakım ve işletme yönetimi

– Getiri-kazanç yöntemlerinin belirlenmesi-kiralama ve satış

– Belirlenen kazanç yönteminin planlanması ve yönetilmesi

Yatırım Yönetimi

» Faaliyet için Konum / Arsa Geliştirme

– Faaliyetin yapılacağı gayrimenkulün tespiti için fizibilite raporları, etkin ve verimli kullanım analizi raporları, yer seçme ve belirleme raporlarının hazırlattırılması

– Onaylı imar planı ve/veya 5000 ölçekli nazım imar planına göre değerlendirme ve ilgili yerel belediyeler ile görüşülerek alternatifler geliştirme

– Fonksiyon şeması oluşturularak ön kabullere yönelik ön proje ve kütle tasarımlarının yaptırılması

– Bütçenin belirlenerek buna göre kaynak araştırmalarının yapılması

– Piyasa verilerinin değerlendirilmesi ve yatırıma göre analizlerinin yapılması

– Tasarım programı yapılarak yatırımla ilgili akış şemasının oluşturulması

– Fizibilite çalışmasının gerçekçi varsayımlar ile sonuçlandırılması ve değerlendirme raporu hazırlanması

» Finansman Kaynaklarının Analizi

– Gayrimenkul danışmanlarımızdan kaynak yaratıcı taşınmaz verilerinin analizlerinin yaptırılması, değerleme raporlarının temini

– Kredi temin edilebilecek kuruluşların koşul ve destek derecelerinin tespiti, raporlanması ve maliyet analizlerinin yapılması

» Tasarım ve Uygulama / İnşaat Süreci (Proje Yönetimi)

– Tasarım (proje) mimar ve mühendislerinin belirlenmesi

– Tasarım ile ilgili talep ve ihtiyaç programının belirlenmesi

– Tasarımın alternatifli olarak hazırlanması, detaylı ve açıklayıcı bir sunum hazırlanması

– Yatırımın tarafları yönetiminde faaliyet gösterecek proje yönetim ofisinin oluşturulması

– İhale işlemine yönelik projenin zamanlama akışlarının belirlenmesi

– Kademeli olarak ihale işlemlerinin yapılması için vasıflı firmaların belirlenmesi, ihale işlemi için açık ve/ veya kapalı davet ile ihale işleminin tamamlanması

– Zamanlama akışına göre projelendirme ve yapım işlerine proje yönetim bürosu takibinde devam edilmesi

– Yapıların bitirilerek iskan ve işletmeye alınması için gerekli yasal işlemlerin yürütülmesi

– Yatırımın özelliğine göre nihai–satış, kiralama, işletmeci temini-işlemlerin eş güdüm ile sonuçlandırılması